Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w km 20+810 - 21+998,42

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunkow zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitalowej      PDF      WORD
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja techniczna
Rysunki z opisem technicznym
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar robót
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót      PDF      WORD
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób      PDF      WORD
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 03.02.2020 r.
Formularz oświadczenia o przynaleźności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitalwej      PDF      WORD