PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1523 K ŁABOWA - ŁABOWIEC W KM 0+008 - 0+422 W M. ŁABOWA

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunkow zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia      PDF      WORD
Załacznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej      PDF      WORD
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja
Projekt
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar robót
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót      PDF      WORD
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób      PDF      WORD
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 11.10.2019 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD