Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w km 17+800 do km 22+333 oraz km 22+674 do km 23+413 w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec, Powiat Nowosądecki, Gmina Chełmiec

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 1a do SIWZ - arkusz cenowy      EXCEL
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej      PDF      WORD
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja techniczna
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót      PDF      WORD
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób      PDF      WORD
Załacznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 03.10.2019 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD