Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w km 3+852,00 - 5+468,00 w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączmik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 1a do SIWZ - Arkusz cenowy      PDF      EXCEL
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załączniki nr 3 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja
Dokumentacja
Przedmiar robót
Specyfikacje techniczne wykonnaia i odbioru robót budowlanych

Odpowiedź na pytanie - zamieszczono dnia 17.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 20.09.2019 r. 
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD