Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 K Trzetrzewina - Krasne Potockie - Męcina w km 2+700 - 3+060

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja
Projekt
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 22.08.2019 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD