Budowa chodnika wraz odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 19+456 - 19+704 w miejscowości Binczarowa

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 18.06.2019 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD