Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia z art. 25a ust. 1      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót      PDF      EXCEL
Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja techniczna
Projekt remontu
Projekt organizacji ruchu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ - zamieszczono dnia 12.08.2019 r.
Protokół okresowej kontroli przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego

Informaqcja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówien publicznych - zamieszczono dnia 16.08.2019 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapiatałowej      PDF      WORD