Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w m. Michalczowa w km 11+715 - 11+875

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy      PDF      WORD
Załącznik nr 1a do SIWZ - Wyceniowy Wykaz Elementów Rozliczeniowych (WWER)      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia z art. 25a ust.1 ustawy      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej      PDF      WORD
Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług      PDF      WORD
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób      PDF      WORD
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 29.03.2019 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD