Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w km 22+032 - 22+407 w miejscowości Chełmiec

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załacznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja
Opinia geotechniczna
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamowień publicznych - zamieszczono dnia 01.04.2019 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD