Zamierzenie obejmujące: Zadanie nr 1 - Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 2+432 - 2+930; Zadanie nr 2 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 3+380 - 3+750

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia
Zadanie nr 1 - PDF      WORD         Zadanie nr 2 - PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja      Zadanie nr 1      Zadanie nr 2
Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Zadanie nr 1      Zadanie nr 2
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót     Zadanie nr 1      Zadanie nr 2 

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 01.04.2019 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD