Remont drogi powiatowej Ropa - Wawrzka - Florynka (nr 1504 K) w miejscowości Wawrzka w km 6+120 - 6+320

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja
Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych      Tom 1      Tom 2     Tom 3      Tom 4
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót

Poprawiona Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 27.03.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamowień publicznych - zamieszczono dnia 26.03.2019 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD