Remont drogi powiatowej nr 1566 K Lipnica Wielka - Bukowiec

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja
Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych   Tom 1     Tom 2     Tom 3     Tom 4
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamowień publicznych - zamieszczono dnia 25.03.2019 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD