Remont drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy - Ubiad

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja
Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych       Tom 1     Tom2     Tom 3     Tom 4
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - zamieszczono dnia 18.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 22.03.2019 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD