Przebudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy - Ubiad w km 0+501 - 0+833 polegająca na budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej w m. Wielogłowy