Dostawa ciągnika rolniczego

Dokumenty:
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa

Odpowiedź na pytanie - zamieszczono dnia 06.02.2019 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono dnia 04.02.2019 r.
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - zmieniony - zamieszczono dnia 04.02.2019 r.      PDF      WORD
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ - terminu składania ofert - zamieszczono dnia 04.02.2019 r.
Zmiana SIWZ - opisu przedmiotu zamówienia - zamieszczono dnia 29.01.2019 r.

Infprmacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 12.02.2019 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD