Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy - Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową dojazdów

Dokumenty:
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy