Dostawa paliw na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Dokumenty:
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Projekt umowy dla zadania nr 1
Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Projekt umowy dla zadania nr 2

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy  - Prawo zamówień publicznych  - zamieszczono dnia 21.12.2018 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD