Dostawa używanego samochodu typu multicar

Dokumenty:
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamowienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzor umowy

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust.5 ustawy - Prawo zamówien publicznych - zamieszczono dnia 09.11.2018 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD