Remont drogi powiatowej nr 1526 K Frycowa - Złotne

Dokumenty:
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja
Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych      Część 1      Część 2      Część 3
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 06.07.2018 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD