Remont drogi powiatowej nr 1529 K Nowy Sącz - Myślec w km 1+350 - 2+060

Dokumentacja:
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamowienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty       PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja
Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych     Część 1      Część 2
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót

Odpowiedź na pytanie - zamieszczono dnia 26.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 03.07.2018 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD