Dostawa paliw na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Numer sprawy:      PZD-NI,261.74.2017.WZ

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy      PDF      WORD

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD

Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Projekt umowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Projekt umowy dla zadania nr 2 i nr 3


Informacja z otwarcia ofert

Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty