Remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia o grupie kapitałowej      PDF      WORD
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja
Rysunki
Przedmiar robót
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót      PDF      WORD
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób      PDF      WORD
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy 

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 26.03.2020 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD