Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa - etap I

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 1a do SIWZ - Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (WWER)      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formlarz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej      PDF      WORD
Załącznik nr4  do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4a do SIWZ - Mapa poglądowa
Załącznik nr 4b do SIWZ - Plan liniowy
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług     PDF      WORD
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób      PDF      WORD
Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono dnia 03.03.2020 r.
Zmiana SIWZ - terminu składania ofert na 06.03.2020 r. - zamieszczono dnia 03.03.2020 r.
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ - zamieszczono dnia 03.03.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 06.03.2020 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD