Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla budowy mostu w km 0+315 drogi powiatowej nr 1521 K Roztoka Wielka - Roztoka Wielka

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 1a do SIWZ - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (WWER)      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia o grupie kapitałowej      PDF      WORD
Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4a do SIWZ - Rysunek
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług      PDF      WORD
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób      PDF      WORD
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono dnia 28.02.2020 r.
Zmiana SIWZ - przesunięcie terminu skladania ofert na 05.03.2020 r. - zamieszczono dnia 28.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust.5 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zamieszczono dnia 05.03.2020 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD