Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka Wyżna w km 0+177,25

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej      PDF      WORD
Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja techniczna
Rysunki z opisem technicznym
Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar robót
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót      PDF      WORD
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób      PDF      WORD
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono dnia 14.02.2020 r.
Zmiana SIWZ - przesunięcie terminu składania ofert na 28.02.2020 r. - zamieszczono dnia 14.02.2020 r.