Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna ul. Polna - Złockie polegająca na budowie chodnika w km 3+208 do km 3+552 w m. Jastrzębik

PZD-ZAM.261.9.2020.WZ

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówien publicznych - zamieszczono dnia 18.02.2020 r.
Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty      PDF      WORD
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczenia      PDF      WORD
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej      PDF      WORD
Załącznik nr 4 do SIWZ -Dokumentacja techniczna
Rysunki z opisem technicznym
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar robót
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót      PDF      WORD
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób      PDF      WORD
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Zmiana SIWZ - zamieszczono dnia 14.02.2020 r.