Struktura PZD

Dyrektor: mgr inż. Adam CZERWIŃSKI
Tel. (018) 442 74 14, (018) 442 64 88

 

Zastępca Dyrektora: inż. Wojciech BŁAŻUSIAK
Tel. (018) 442 74 14, (018) 442 64 88

Główny księgowy

Główny Księgowy: mgr Edyta Cepiga
Tel: (018) 448 40 68

 1. Prowadzenie rachunkowości Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 2. Prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 3. Zapewnienie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, polegające na:
  • akceptowaniu wydatków Zarządu,
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami,
  • analizie i parafowaniu projektów umów dotyczących zadań finansowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz kontrasygnowaniu zawieranych umów,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości tych umów,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 4. Sporządzanie przelewów bankowych.
 5. Dokonywanie bieżącej analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg.
 6. Nadzór nad uzgodnieniami i prowadzeniem kont syntetycznych i analitycznych.
 7. Prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.

ZESPÓŁ DS. PLANOWANIA, BUDŻETU I ŚRODKÓW POMOCOWYCH

Inspektor: mgr inż. Joanna Kruszyńska
Tel: (018) 448 40 61

 1. Opracowywanie informacji dla Zarządu Powiatu, Komisji Rady i Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 2. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych i rozliczeń z pozyskanych środków zewnętrznych.
 3. Koordynacja zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
 4. Opracowywanie projektów wystąpień Starosty Nowosądeckiego i wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
 5. Opracowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, związanych z wykonywaniem zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 6. Opracowywanie wniosków, ocen, analiz i innych materiałów związanych ze strategią rozwoju Powiatu Nowosądeckiego w zakresie infrastruktury drogowej.
 7. Opracowywanie projektów porozumień (umów) zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami na realizację wspólnych zadań.


Specjalista: mgr Grzegorz ŚLIWA
Tel: (018) 448 40 75

 1. Inspektor ochrony danych osobowych.
 2. Gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji na temat programów i funduszy pomocowych oraz innych źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych na cele rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej.
 3. Monitorowanie stanu realizacji i opracowywanie projektów aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego w części dotyczącej rozwoju infrastruktury drogowej i współdziałanie w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu.
 4. Współdziałanie przy opracowywaniu wniosków o środki zewnętrzne, realizacji i rozliczeniu projektów w zakresie infrastruktury drogowej.
 5. Wykonywanie zadań, związanych z promocją projektow drogowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.
 6. Współpraca (współdziałanie) przy opracowywaniu zbiorczych informacji dla potrzeb Zarządu Powiatu i innych jednostek organizacyjnych Powiatu na temat pozyskanych środków zewnętrznych na rozwój powiatowych infrastruktury drogowej.

REFERAT ORGANIZACYJNO- PRAWNY I KADR

Specjalista: Małgorzata BASTA
Tel: (018) 448 40 65

 1. Realizacja zadań pracodawcy określonych przepisami prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego, w tym: prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, awansowaniem, przeszeregowaniem premiowaniem, nagradzaniem, karaniem pracowników Zarządu oraz prowadzenie akt osobowych pracowników Zarządu.
 2. Ewidencjonowanie i gromadzenie obowiązujących aktów prawnych; informowanie pracowników Zarządu o zmianach w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Opracowywanie projektów dokumentów organizacyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, zarządzeń, regulaminów itp.
 4. Ewidencjonowanie i organizowanie rozpatrywania wniosków, interpelacji i postulatów radnych powiatu nowosądeckiego.
 5. Przyjmowanie oraz ewidencjonowanie skarg i wniosków oraz nadzorowanie terminowego ich załatwiania.
 6. Prowadzenie archiwum zakładowego(zakładowej składnicy akt).
 7. Sporządzanie list płac.
 8. Sporządzanie dokumentów oraz realizacja zadań wynikających dla pracodawcy z przepisów skarbowych oraz dotyczących ubezpieczeń społecznych.
 9. Przygotowanie do wypłaty i prowadzenie dokumentacji zasiłków chorobowych i opiekuńczych.
 10. Załatwianie spraw związanych z przejściem pracowników Zarządu na rentę lub emeryturę.


Referent: mgr Renata OLEŚ
Tel: (018) 442 74 14

 1. Prowadzenie sekretariatu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.


Radca Prawny: mgr Joanna NESTOR-SUSKA
Tel: (018) 448 40 80

Obsługa prawna Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, w szczególności:

 1. Zapewnienie poprawności formalno-prawnej sporządzanych przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu projektów uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego, Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, zarządzeń Starosty, zarządzeń i decyzji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz podpisywanych przez niego umów i porozumień.
 2. Współudział w negocjacjach prowadzonych przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu z innymi podmiotami w związku z zawieranymi przez Dyrektora powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu porozumieniami, umowami itp.
 3. Reprezentowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w postępowaniu przed sądami, prokuraturą, organami administracji państwowej, samorządowej.

SPRAWY BHP, KONTROLA WEWNĘTRZNA

Specjalista: Wanda MAŚLANKA
Tel: (018) 448 40 65
 

 1. Prowadzenie całokształtu zagadnień, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu.
 2. Załatwianie spraw związanych z bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym w budynkach i pomieszczeniach Powiatowego Zarządu Dróg – współdziałanie w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Pożarną i innymi instytucjami.
 3. Prowadzenie postępowania w sprawach wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy.
 4. Organizowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej- w zakresie ustalonym w zakresie czynności oraz w sprawach poleconych przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.

SPRAWY FINANSOWO - KSIĘGOWE, KASA, GOSPODARKA MATERIAŁOWA

Specjalista: Joanna KUBACKA
Tel: (018) 448 40 68

 1. Prowadzenie analityki wydatków budżetowych i dochodów budżetowych, uzgadnianie analityki wydatków i dochodów budżetowych z księgowością syntetyczną.
 2. Rozliczanie inwentaryzacji i różnic inwentaryzacyjnych.
 3. Prowadzenie szczegółowej ewidencji kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
 4. Prowadzenie ewidencji analitycznej do dochodow z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz egzekwowanie należności z tego tytułu.


Kasjer: Stanisława JASIŃSKA
Tel: (018) 448 40 71

 1. Prowadzenie kasy Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 2. Prowadzenie spraw socjalnych.


Specjalista: Anna LEŚNIAK
 

 1. Dokonywanie zakupów niezbędnych materiałów i wyposażenia techniczno - biurowego.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących majątku trwałego Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu , w tym ochrony mienia, bieżącego utrzymania budynków.
 3. Załatwianie spraw związanych z dostawą ciepła, energii elektrycznej, odbioru ścieków, nieczystości stałych, funkcjonowanie łączności.
 4. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 5. Prowadzenie gospodarki materiałowej.

REFERAT PRZYGOTOWANIA ZADAŃ I NADZORU

Kierownik Referatu – inspektor nadzoru inwestorskiego: mgr inż. Józef ŚWIDERSKI
Tel: (018) 448 40 76

 1. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich.
 2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami zlecanymi przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego i Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, w zakresie dróg i drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z prawem budowlanym.
 3. Prowadzenie nadzoru nad robotami prowadzonymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu i inne jednostki lub wykonawców na drogach powiatowych, zgodnie z prawem budowlanym w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi.


Starszy Specjalista: mgr inż. Wojciech ZDUNKIEWICZ
Tel: (018) 448 40 76

 1. Prowadzenie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności:
  • przygotowanie materiałów wymaganych do ogłoszenia przetargów,
  • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • umieszczenie ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
  • przygotowywanie projektów umów,
  • wykonywanie zadań określonych dla sekretarza komisji przetargowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu.
 2. Przygotowywanie umów na realizację robót budowlanych i innych usług, dostaw.
 3. Sprawowanie kontroli nad realizacją umów zawartych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu na roboty budowlane na drogach powiatowych, w zakresie kaucji gwarancyjnych z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów.


Specjalista: Andrzej ŚWIERK
Tel: (018) 448 40 72

 1. Prowadzenie zagadnień związanych z przygotowaniem, uzgadnianiem i aktualizacją dokumentacji technicznej dla inwestycji i bieżących remontów.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących wymogów i procedur administracyjnych, dotyczących przygotowania, prowadzenia i realizacji inwestycji, wynikających dla inwestora z przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i innych przepisów.
 3. Prowadzenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i wykorzystaniem elektronicznego systemu gromadzenia i przetwarzania danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu, w tym m.in. dotyczących funkcjonowania strony internetowej oraz zamieszczania informacji o przetargach i innych ogłoszeń.

Inspektor: mgr inż. Paulina KOZYRA

Tel: (018) 448 63 30

 1. Określenie potrzeb dotyczących przygotowania i finansowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów.
 2. Zlecenie oraz prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi, zleconymi i realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu w zakresie regulacji stanu prawnego.
 3. Przygotowanie materiałów związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów zajetych pod drogi oraz nieruchomości administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości: zlecenie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz wycen nieruchomości.
 5. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia własności nieruchomości oraz przygotowanie dokumentów do podpisania umów użyczenia, dzierżawy (np. Wody Polskie, lasy państwowe) w celu uzyskania prawa dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 6. Przeprowadzenie spraw dotyczących wejścia w teren w związku z przygotowaniem lub wykonaniem robót budowlanych.
 7. Uzgadniania dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałami i rozgraniczeniami gruntów przyległych do dróg.
 8. Współdziałanie:
  • z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu w celu uzyskiwania materiałów geodezyjnych (map, wypisów),
  • z Zespołem ds. Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w celu realizacji wspólnych działań (np. sprzedaży nieruchomości),
  • z Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w celu uzyskiwania odpisów z ksiąg wieczystych oraz sprawdzania stanu prawnego nieruchomości,
  • z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w celu sporządzania notatek do wniosków, i protokołów zdawczo-odbiorcznych.
 9. Przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
 10. Wymieniony powyżej zakres obowiązków dotyczy spraw związanych z drogami znajdującymi się w rejonie Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Łososina Dolna, Gminy Korzenna, Gminy Chełmiec, Gminy Podegrodzie, Miasta i Gminy Stary Sącz, Gminy Łącko, Gminy Nawojowa


Referent: mgr inż. Dominika KROK
Tel: (018) 448 63 30

 1. Określenie potrzeb dotyczących przygotowania i finansowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów.
 2. Zlecenie oraz prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi, zleconymi i realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu w zakresie regulacji stanu prawnego.
 3. Przygotowanie materiałów związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów zajetych pod drogi oraz nieruchomości administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości: zlecenie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz wycen nieruchomości.
 5. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia własności nieruchomości oraz przygotowanie dokumentów do podpisania umów użyczenia, dzierżawy (np. Wody Polskie, lasy państwowe) w celu uzyskania prawa dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 6. Przeprowadzenie spraw dotyczących wejścia w teren w związku z przygotowaniem lub wykonaniem robót budowlanych.
 7. Uzgadniania dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałami i rozgraniczeniami gruntów przyległych do dróg.
 8. Współdziałanie:
  • z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu w celu uzyskiwania materiałów geodezyjnych (map, wypisów),
  • z Zespołem ds. Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w celu realizacji wspólnych działań (np. sprzedaży nieruchomości),
  • z Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w celu uzyskiwania odpisów z ksiąg wieczystych oraz sprawdzania stanu prawnego nieruchomości,
  • z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w celu sporządzania notatek do wniosków, i protokołów zdawczo-odbiorcznych.
 9. Przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
 10. Wymieniony powyżej zakres obowiązków dotyczy spraw związanych z drogami znajdującymi się w rejonie Gminy Grybów, Gminy Kamionka, Gminy Łabowa, Miasta i Gminy Krynica-Zdrój, Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna-Zdrój, Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i Gminy Rytro.

REFERAT ZARZĄDZANIA PASEM DROGOWYM

Kierownik Referatu: mgr inż. Andrzej KORWIN
Tel: (018) 448 40 69

 1. Organizowanie i prowadzenie przeglądów dróg i obiektów drogowych oraz organizowanie i koordynacja przeglądów mostów.
 2. Organizowanie i prowadzenie inwentaryzacji dróg powiatowych; stała aktualizacja informacji o drogach.
 3. Prowadzenie książek obiektów budowlanych w odniesieniu do dróg i obiektów drogowych.
 4. Prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i ustalanie przebiegu tych dróg.
 5. Załatwianie spraw związanych ze zmianą klasyfikacji dróg.
 6. Prowadzenie zagadnień dotyczących odwodnienia dróg oraz utrzymania, remontów i urządzeń odwadniających.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów rozstrzygnięć przygotowywanych przez gminy w zakresie zamierzeń lokalizowania przy drogach obiektów i budowli – koordynacja działań stanowisk pracy w tym zakresie.
 8. Prowadzenie książek obiektów budowlanych w odniesieniu do dróg i drogowych obiektow mostowych z wykorzystaniem programów komputerowych do prowadzenia ewidencji dróg i mostów (EWIDR i EMO).
 9. Dokonywanie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych - współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami Zarządu Dróg.


Starszy Specjalista mgr inż. Barbara SIKORA
Tel: (018) 448 40 66

 1. Załatwianie spraw związanych z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń obcych (w tym prowadzenie postępowania administracyjnego), a w szczególności linii teletechnicznych, sieci wodociągowych, ciepłowniczych, i gazowych, w tym:
  • określenie warunków realizacji,
  • uzgadnianie projektów,
  • naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na w/w cele,
  • egzekwowanie warunków odbudowy dróg
 2. Zapewnienie nadzoru nad przebiegiem robót wymienionych w punkcie 1 oraz ich odbioru.
 3. Przyjmowanie stron, prowadzenie całości postępowania wyjaśniającego ( w tym przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu ocenę warunków realizacji i wykonalności wniosków w sprawach, o których mowa w punkcie 1 ), prowadzenie dokumentacji i przygotowywaniem decyzji administracyjnych w załatwianych sprawach.
 4. Organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodności wykonania decyzji i postanowień w terenie.
 5. Wszczynanie i prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących wyżej wymienionych zagadnień lub niezachowania wydanych warunków.
 6. Prowadzenie spraw związanych z zadrzewieniem w pasie drogowym.


Starszy Specjalista: mgr inż. Krystyna BINKOWSKA
Tel: (018) 448 40 67

 1. Uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych - z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej - i reklam w pasie drogowym oraz naliczanie kar i opłat z tego tytułu. Opiniowanie lokalizacji ww. obiektów i urządzeń budowlanych poza pasem drogowym.
 2. Załatwianie spraw dotyczących zjazdów do dróg powiatowych.
 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wynikającym z punktów 1 i 2.
 4. Przyjmowanie stron, prowadzenie całości postępowania wyjaśniającego, w tym przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu ocenę warunków realizacji i wykonalności wniosków w sprawach, o których mowa w punktach 1 i 2, prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w załatwianych sprawach.
 5. Organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodności wykonania decyzji i postanowień w terenie, w tym w zakresie egzekwowania warunków technicznych odbudowy dróg przez podmioty zajmujące pas drogowy.
 6. Wszczynanie i prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zagadnień, o których mowa w punktach 1 i 2

REFERAT UTRZYMANIA DRÓG I ZARZĄDZANIA RUCHEM

Kierownik Referatu: Tadeusz SZEWCZYK
Tel: (018) 448 40 74

 1. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg powiatowych i gminnych w sposób szczególny.
 2. Wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach, jeżeli przejazd ma się rozpocząć na drodze powiatowej.
 3. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu – prowadzenie rejestru projektów organizacji ruchu oraz egzekwowanie warunków wynikających z tych projektów.
 4. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dla ruchu dróg i drogowych obiektów mostowych oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 5. Organizowanie i kontrola dróg gminnych – współdziałanie z policją.
 6. Organizowanie i prowadzenie pomiarów ruchu drogowego.
 7. Prowadzenie obsługi zespołów i komisji tworzonych przez powiat w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 8. Prowadzanie spraw dotyczących opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach powiatowych i gminnych oraz ustalanie stawek opłat.
 9. Współdziałanie z dyrekcją kolei w sprawach bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi i powiatowymi.


Inspektor: mgr Elżbieta POCIECHA
Tel: (018) 448 40 73

 1. Organizowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych – przygotowywanie wytycznych do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych
 2. Przyjmowanie meldunków wykonawców zimowego utrzymania dróg, dotyczących stanu przejezdności dróg powiatowych.
 3. Przyjmowanie interwencji stron, dotyczących przejezdności dróg powiatowych.
 4. Udzielanie zainteresowanym informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych, wprowadzonych objazdach itp.
 5. Sporządzanie informacji, ocen i analiz w zakresie działania Referatu Utrzymania Dróg i Zarządzania Ruchem
 6. Współdziałanie w załatwianiu spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz przy opracowaniu map, dotyczących orgnizacji ruchu na drogach powiatowych.
 7. Prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i drogowych obiektów mostowych w ciągach tych dróg oraz udostępnianie ich na żadanie uprawnionym organom.
 8. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrketorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

SEKCJA LINIOWA

Kierownik Sekcji: Jan CECUR
Tel: (018) 448 40 73

 1. Sprawowanie kierownictwa nad działalnością drogowej służby liniowej i organizowanie jej pracy.
 2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru lub organizowanie nadzoru nad pracą pracowników.
 3. Sekcji liniowej w celu zapewnienia wymaganej jakości i terminowości wykonywanych robót.
 4. Wykonywanie bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu pracowników drogowej służby liniowej następujących zadań;
  •  utrzymanie przejezdności sieci drogowej,
  • organizowanie i wykonywanie prac w celu likwidacji zagrożenia na drogach i mostach,
  • bieżące wykonywanie napraw dróg i obiektów mostowych oraz znaków i innych urządzeń drogowych,
  • współdziałanie za stanowiskami pracy Zarządu w zakresie nadzoru nad robotami na drogach i obiektach mostowych,
  • przeprowadzanie systematycznych objazdów wszystkich dróg powiatowych w celu dokonywania oceny stanu dróg i obiektów inżynierskich, warunków przejezdności, oznakowania i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, oraz zadrzewienia i odwodnienia pasa drogowego, bieżące wykonywanie napraw dróg i obiektów mostowych oraz znaków i innych urządzeń drogowych,
  • organizowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg,
  • organizowanie ochrony obiektów mostowych w okresie spływu lodów i wielkich wód.