Zadanie nr 1: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1572 K Grybów – Krużlowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km 0+170 – 0+250”.
Zadanie nr 2: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1572 K Grybów – Krużlowa Niżna (na odcinku ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km 0+250 – 0+440”.
Zadanie nr 3: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1537 K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie
w m. Łazy Brzyńskie w km 3+720 – 3+740”

PZD-NI.261.16.2018.WZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono dnia 27.04.2018 r.
...  80  90  100  110 [120] 130  140