Informacja drogowa: +48 18 442 64 88

Nazwa zadania:      Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego w sezonie zimowym 2017/2018

Numer sprawy:      PZD-NI.261.52.2017.WZ

Data zamieszczenia:      11.08.2017 r.

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.08.2017 r.

Treść przekazanego ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 155-322964 w dniu 16.08.2017 r.

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dróg (poprawki dotyczą zaokrąglenia w zadaniu nr 11 i zadaniu nr 17)

 

Nazwa zadania:      Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1537 K Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie w km 3+720 - 3+740"

Numer sprawy:      PZD-NI.261.51.2017.WZ

Data zamieszczenia:      11.08.2017 r.

Zaproszenie

 

Nazwa zadania:      Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej na zadania:

Zadanie nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Kruzlowa Nizna - (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km 0+170 - 0+410

Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Kruzlowa Nizna - (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km 0+410 - 0+440

Zadanie nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1537 K Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie w km 3+720 - 3+740

Numer sprawy:      PZD-NI.261.48.2017.WZ

Data zamieszczenia:      04.08.2017 r.

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:      na zadanie nr 1 i nr 2: Przedsiębiorstwo Geologiczne Spółka Akcyjna, 30-079 Kraków, ul. Al. Kijowska 16A

Uzasadnienie wyboru:      Najkorzystniejsza oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia persolenu

Dokumenty:      Zestawienie ofert

 

Nazwa zadania:      Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na zadania:

Zadanie nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Kruzlowa Nizna - (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km 0+170 - 0+410"

Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Kruzlowa Nizna - (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km 0+410 - 0+440"

Zadanie nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1537 K Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie w km 3+720 - 3+740"

Numer sprawy:      PZD-NI.261.48.2017.WZ

Data zamieszczenia:      01.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Formularz oświadczenia o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD

Nazwa zadania:      Ustalenie przebiegu granicy działek ewidencyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1565 K Niecew - Podole  Górowa w km 7+690 - 8+530 w m. Podole Górowa i Jasienna

Numer sprawy:      PZD-NI.261.01.2017.PK

Data zamieszczenia:      28.07.2017 r.

Zaproszenie

Formularz oferty      PDF      WORD

Nazwa zadania:      Przebudowa dróg powiatowych nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna, nr 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne oraz 1553 K Tęgoborze - Wronowice związana z budową chodnika

Numer sprawy:      PZD-NI.261.44.2017.WZ

Data zamieszczenia:      26.07.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Formularz oświadczenia o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej      PDF      WORD

Nazwa zadania:      Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej na zadania:

Zadanie nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Kruzlowa Nizna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km 0+170 - 0+410"

Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Kruzlowa Nizna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km 0+410 - 0+440"

Zadanie nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1537 K Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie w km 3+720 - 3+740

Numer sprawy:      PZD-NI.261.48.2017.WZ

Data zamieszczenia:      24.07.2017 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono dnia 27.07.2017 r. 

 

  
[0] 10  20  30  ...